کابلی نگار 2

قیمت 101,100,000 ریال147,300,000 ریال
سایز 20
جنس بدنه استیل
رنگ نقره ای
نوع کریستال سفید و عسلی
قیمت اقساط 10 ماهه 32900000
قیمت اقساط 20 ماهه 36500000
 

لاینر روناک 1

قیمت 75,200,000 ریال82,000,000 ریال
سایز 20*95*40
جنس بدنه استیل
رنگ نقره ای
نوع کریستال سفید و عسلی
قیمت اقساط 10 ماهه 26900000
قیمت اقساط 20 ماهه 29900000
 

کابلی کیهان 1

قیمت 80,600,000 ریال96,700,000 ریال
سایز 70*70*80
جنس بدنه استیل
رنگ نقره ای
نوع کریستال سفید و عسلی
قیمت اقساط 10 ماهه 108800000
قیمت اقساط 20 ماهه 120900000
 

کابلی هورداد 1

قیمت 56,000,000 ریال58,400,000 ریال
سایز 50*35
جنس بدنه استیل
رنگ نقره ای
نوع کریستال سفید و عسلی
قیمت اقساط 10 ماهه 65700000
قیمت اقساط 20 ماهه 73000000
 

کابلی نگار 3

قیمت 29,200,000 ریال
سایز 20
جنس بدنه استیل
رنگ نقره ای
نوع کریستال سفید و عسلی
قیمت اقساط 10 ماهه 32900000
قیمت اقساط 20 ماهه 36500000
 

کابلی نگین 18

قیمت 207,700,000 ریال
سایز 80*60*40
جنس بدنه استیل
رنگ نقره ای
نوع کریستال سفید و عسلی
قیمت اقساط 10 ماهه 233700000
قیمت اقساط 20 ماهه 259600000
 

کابلی نگین 17

قیمت 153,700,000 ریال
سایز 60*40*20
جنس بدنه استیل
رنگ نقره ای
نوع کریستال سفید و عسلی
قیمت اقساط 10 ماهه 153700000
قیمت اقساط 20 ماهه 170800000
 

کابلی نگین 13

قیمت 23,900,000 ریال
سایز 20
جنس بدنه استیل
رنگ نقره ای
نوع کریستال سفید و عسلی
قیمت اقساط 10 ماهه 26900000
قیمت اقساط 20 ماهه 29900000
 

کابلی نگین 2

قیمت 33,600,000 ریال39,200,000 ریال
سایز 40
جنس بدنه استیل
رنگ نقره ای
نوع کریستال سفید و عسلی
قیمت اقساط 10 ماهه 44100000
قیمت اقساط 20 ماهه 49000000
 

سقفی افسون 1

قیمت 156,200,000 ریال189,600,000 ریال
سایز 70*70*45
جنس بدنه استیل
رنگ نقره ای
نوع کریستال سفید و عسلی
قیمت اقساط 10 ماهه 213300000
قیمت اقساط 20 ماهه 237000000
 

پارسه 3

قیمت 145,700,000 ریال175,700,000 ریال
سایز 80
جنس بدنه استیل
رنگ نقره ای
نوع کریستال سفید و عسلی
قیمت اقساط 10 ماهه 197700000
قیمت اقساط 20 ماهه 219600000
 

پارسه 1

قیمت 105,100,000 ریال126,200,000 ریال
سایز 60
جنس بدنه استیل
رنگ نقره ای
نوع کریستال سفید و عسلی
قیمت اقساط 10 ماهه 142000000
قیمت اقساط 20 ماهه 157800000
 

کابلی آذرخش 1

قیمت 61,400,000 ریال72,800,000 ریال

کابلی آریا 1

قیمت 59,500,000 ریال71,600,000 ریال

کابلی تارا 1

قیمت 41,800,000 ریال50,300,000 ریال

کابلی فروغ 1

قیمت 44,500,000 ریال51,800,000 ریال

کابلی کندو 1

قیمت 53,900,000 ریال63,900,000 ریال

کابلی کیهان 1

قیمت 80,600,000 ریال96,700,000 ریال

کابلی گیتی 1

قیمت 70,100,000 ریال84,100,000 ریال